1. Титульний аркуш.

Loading...


2. Зміст.

Loading...


3. Основні відомості про емітента.

Loading...


4. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

Loading...


5. Інформація про посадових осіб емітента.

Loading...


6. Інформація про зобов`язання та забезпечення емітента.

Loading...


7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

Loading...


8. Інформація про собівартість реалізованої продукції.

Loading...


9. Інформація про випуски акцій емітента.

Loading...


10. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2021р.

Loading...


11. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2021р.

Loading...


12. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 півріччя 2021р.

Loading...


13. Звіт про власний капітал за 1 півріччя 2021р.

Loading...


14. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ.

Loading...


15. Проміжний звіт керівництва.

Loading...


16. Твердження щодо проміжної інформації.

Loading...

 

АТ "Одеська ТЕЦ"

Please publish modules in offcanvas position.