1. Титульний аркуш

Loading...


2. Зміст

Loading...


3. Основні відомості про емітента

Loading...


4. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Loading...


5. Інформація про посадових осіб емітента

Loading...


6. Інформація про зобов`язання та забезпечення емітента

Loading...


7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Loading...


8. Інформація про собівартість реалізованої продукції

Loading...


9. Інформація про випуски акцій емітента

Loading...


10. Інформація про вчинення значних правочинів

Loading...


11. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2021р

Loading...


12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2021р

Loading...


13. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2021р

Loading...


14. Звіт про власний капітал за 9 місяців 2021р

Loading...


15. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ

Loading...


16. Проміжний звіт керівництва

Loading...


17. Твердження щодо проміжної інформації

Loading...

 

АТ "Одеська ТЕЦ"

Please publish modules in offcanvas position.