1. Титульний аркуш.

Loading...


2. Зміст.

Loading...


3. Основні відомості про емітента.

Loading...


4. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

Loading...


5. Інформація про посадових осіб емітента.

Loading...


6. Інформація про зобов`язання та забезпечення емітента.

Loading...


7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

Loading...


8. Інформація про собівартість реалізованої продукції.

Loading...


9. Інформація про випуски акцій емітента.

Loading...


10. Інформація щодо корпоративного секретаря.

Loading...


11. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2022р.

Loading...


12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2022р.

Loading...


13. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2022р.

Loading...


14. Звіт про власний капітал за 9 місяців 2022р.

Loading...


15. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ.

Loading...


16. Проміжний звіт керівництва.

Loading...


17. Твердження щодо проміжної інформації.

Loading...


18. Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі.

Loading...

 

 

 

АТ "Одеська ТЕЦ"

Please publish modules in offcanvas position.