1. Титульний аркуш.

Loading...


2. Зміст.

Loading...


3. Основні відомості про емітента.

Loading...


4. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) наокремі види діяльності.

Loading...


5. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

Loading...


6. Інформація про засновників таабо учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

Loading...


7. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.

Loading...


8. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

Loading...


9. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних).

Loading...


10. Інформація про загальні збори акціонерів.

Loading...


11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

Loading...


12. Інформація про випуски акцій.

Loading...


13. Опис бізнесу.

Loading...


14. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю).

Loading...


15. Інформація щодо вартості чистих активів емітента.

Loading...


16. Інформація про зобовязання та забезпечення емітента.

Loading...


17. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

Loading...


18. Інформація про собівартість реалізованої продукції.

Loading...


19. Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів.

Loading...


20. Органи управління.

Loading...


21. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління.

Loading...


22. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017р.

Loading...


23. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік.

Loading...


24. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік.

Loading...


25. Звіт про власний капітал за 2017 рік.

Loading...


26. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ.

Loading...


27. Текст аудиторського висновку (звіту).

Loading...

 

АТ "Одеська ТЕЦ"

Please publish modules in offcanvas position.