1.Титульний аркуш.

Loading...


2.Зміст.

Loading...


3.Основні відомості про емітента.

Loading...


4.Судові справи емітента.

Loading...


5.Штрафні санкції емітента.

Loading...


6.Опис бізнесу.

Loading...


7.Інформація про органи управління.

Loading...


8.Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.

Loading...


9.Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

Loading...


10.Інформація про засновників таабо учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв).

Loading...


11.Звіт керівництва (звіт про управління).

Loading...


12.Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента.

Loading...


13.Структура капіталу.

Loading...


14.Інформація про випуски акцій емітента.

Loading...


15.Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю).

Loading...


16.Інформація щодо вартості чистих активів емітента.

Loading...


17.Інформація про зобов`язання та забезпечення емітента.

Loading...


18.Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

Loading...


19.Інформація про собівартість реалізованої продукції.

Loading...


20.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

Loading...


21.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019р.

Loading...


22.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік.

Loading...


23.Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік.

Loading...


24.Звіт про власний капітал за 2019 рік.

Loading...


25.Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ.

Loading...


26.Відомості про аудиторський звіт.

Loading...


27.Твердження щодо річної інформації.

Loading...


28.Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні ЦП, що виникла протягом періоду.

Loading...

 

АТ "Одеська ТЕЦ"

Please publish modules in offcanvas position.