Учетная запись

Объявление о проведении общего собрания акционеров Одесской ТЭЦ от 19.08.15

 

Повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ», код за ЄДРПОУ 05471158, місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29 (далі - Товариство), які відбудуться 19 серпня 2015 року об 11.00 за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 1 (актова зала). Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення позачергових Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у позачергових Загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.   

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів.

4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства, отриманого за підсумками роботи за 2014 рік, у тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

10. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.  

11. Обрання Голови Правління Товариства.

12. Внесення змін до Статуту Товариства.

13. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову Раду.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2015 рік.

20. Затвердження значних правочинів, вчинених в 2014 році.

21. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Правління Товариства.

22. Обрання члена Правління Товариства, уповноваження Голови правління на підписання договору з членом Правління.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах — станом на 13.08.2015 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 3 (кабінет начальника юридичного відділу). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління Астапов Євген Анатолійович.  Довідки за телефоном 048-738-62-51.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

287 459

265 360

Основні засоби

87466

92158

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1456

1783

Сумарна дебіторська заборгованість

85664

99033

Грошові кошти та їх еквіваленти

15086

8465

Нерозподілений прибуток

(317 368)

(226946)

Власний капітал

(273451)

(182905)

Статутний капітал

43525

43525

Довгострокові зобов'язання

26648

26955

Поточні зобов'язання

534262

421310

Чистий прибуток (збиток)

(90 546)

(76 937)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

174101600

174101600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

394

456

 

 

 

________________________________________________________________________________________________