Учетная запись

Субсидии

Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2019р

1. Титульний аркуш

2. Зміст

3. Основні відомості про емітента

4. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

5. Інформація про посадових осіб емітента

6. Інформація про зобовязання та забезпечення емітента

7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів діяльності

8. Інформація про собівартість реалізованої продукції

9. Інформація про випуски акцій емітента

10. Інформація щодо корпоративного секретаря

11. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2019р

12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2019р

13. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2019р

14. Звіт про власний капітал за 9 місяців 2019р

15. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ

16. Проміжний звіт керівництва

17. Твердження щодо проміжної інформації