Учетная запись

Субсидии

Проміжна інформація емітента ЦП за 1 кв. 2020 року

1. Титульний аркуш

2. Зміст

3. Основні відомості емітента

4. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

5. Інформація про посадових осіб емітента

6. Інформація про зобов’язаннята забезпечення емітента

7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

8. Інформація про собівартість реалізованої продукції

9. Інформація про випуски акцій емітента

10. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2020р

11. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 кв. 2020р

12. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 кв. 2020р

13. Звіт про власний капітал за 1 кв. 2020р

14. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ

15. Проміжний звіт керівництва

16. Твердження щодо проміжної інформації