Учетная запись

Субсидии

Річна звітність емітента ЦП за 2014р

1. Титульний аркуш.


2. Зміст.


3. Основні відомості про емітента.


4. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.


5. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.


6. Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).


7. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.


8. Інформація про посадових осіб емітента.


9. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.


10. Інформація про загальні збори акціонерів.


11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.


12. Інформація про випуски акцій.


13. Опис бізнесу.


14. Інформація про основні засоби емітента (за.


15. Інформація щодо вартості чистих активів ем.


16. Інформація про зобов'язання емітента.


17.Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


18. Інформація про собівартість реалізованої продукції.


19. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду.


20. Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів.


21. Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління.


22. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління.


23. Баланс (Звіт про фінансовий стан).


24. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).


25. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).


26. Звіт про власний капітал.


27. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.


28. Текст аудиторського висновку (звіту).