Учетная запись

Субсидии

Квартальна інформація емітента за 1 півріччя 2015

1.Титульний аркуш.
2.Зміст.
3. Основні відомості про емітента.
4. Основні відомості про емітента. 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент (продовження).
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. 7.1. Інформація про зобов'язання емітента.
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів прод.
9. Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції.
10. Інформація про посадових осіб емітента.
11.Баланс (Звіт про фінансовий стан).
12.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
13.Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).
14.Звіт про власний капітал.
15.Звіт про стан об’єкта нерухомості.
16.Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.