Учетная запись

Субсидии

Квартальна інформація емітента за 9 місяців 2015р

1. Титульний аркуш.pdf


2. Зміст.pdf


3. Основні відомості про емітента.pdf


4.  Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.pdf


5. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.pdf


6. Інформація про посадових осіб емітента.pdf


7. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент (продовження).pdf


8. Інформація про випуски акцій емітента.pdf


9. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.1. Інформація про зобов'язання емітента.pdf


10. Інформація про господарську та фінансову діяльність.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів прод.pdf


11. Інформація про господарську та фінансову діяльність.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції.pdf


12. Баланс (Звіт про фінансовий стан).pdf


13. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).pdf


14. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).pdf


15. Звіт про власний капітал.pdf


16. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.pdf


17. Звіт про стан об’єкта нерухомості.pdf