Учетная запись

Субсидии

Річна інформація емітента ЦП за 2015р

1. Титульний лист.PDF

2. Зміст.PDF

3. Основні відомості про емітента.PDF

4. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.PDF

5. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.PDF

6. Інформація про засновників та або учасників емітента та кількість івартість акцій (розміру часток, паїв) .PDF

7. Інформація про посадових осіб емітента. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.PDF

8. Інформація про посадових осіб емітента. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.PDF

9. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.PDF

10. Інформація про загальні збори акціонерів.PDF

11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.PDF

12. Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій.PDF

13. Опис бізнесу.PDF

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю).PDF

15. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація щодо вартості чистих активів емітента.PDF

16. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про зобов`язання емітента.PDF

17. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.PDF

18. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про собівартість реалізованої продукції.PDF

19. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду.PDF

20. Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів.PDF

21. Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління.PDF

22. Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління.PDF

23. Баланс (Звіт про фінансовий стан).PDF

24. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).PDF

25. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).PDF

26. Звіт про власний капітал.PDF

27. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.PDF

28. Текст аудиторського висновку (звіту).PDF