Учетная запись

Субсидии

Квартальна інформація емітента ЦП за 1 квартал 2016р

1. Титульний аркуш.PDF

2. Зміст.PDF

3. Основні відомості про емітента.PDF

4. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.PDF

5. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.PDF

6. Інформація про посадових осіб емітента.PDF

7. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.PDF

8. Відомості про цінні папери емітента.PDF

9. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про зобов`язання емітента.PDF

10. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.PDF

11. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про собівартість реалізованої продукції.PDF

12. Баланс (Звіт про фінансовий стан).PDF

13. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).PDF

14. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).PDF

15. Звіт про власний капітал.PDF

16. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.PDF

17 Звіт про стан об`єкта нерухомості.PDF