Учетная запись

Субсидии

Регулярна звітність емітента 2012 рік

1.Титульний аркуш


2.Зміст


3. Основні відомості про емітента. 3.1.-3.4.


4. Основні відомості про емітента. 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


5. Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


6. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці


7. Інформація про посадових осіб емітента. 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


9. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


10. Відомості про цінні папери емітента. 11.1. Інформація про випуски акцій


11. Опис бізнесу


12. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів ем


14. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.3. Інформація про зобов'язання емітента


15. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


16. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


17. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


18.Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів


19.Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління


20.Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління


21.Річна фінансова звітність. Баланс


22.Річна фінансова звітність. Звіт про фінансові результати


23.Річна фінансова звітність. Звіт про рух грошових коштів


24.Річна фінансова звітність. Звіт про власний капітал


25.Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності