Учетная запись

Субсидии

Квартальна інформація емітента за 2 квартал 2016р

1. Титульний аркуш

2. Зміст

3. Основні відомості про емітента

4. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

6. Інформація про посадових осіб емітента

7. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

8. Відомості про цінні папери емітента

9. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про зобовязання емітента

10. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

11. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

13. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

14. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

15. Звіт про власний капітал

16. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

17. Звіт про стан обєкта нерухомості