Учетная запись

Субсидии

Квартальна інформаці емітента за 3 квартал 2016р

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Основні відомості про емітента

4. Інформаці про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види дільності

5. Інформаці щодо посади корпоративного секретар.

6. Інформаці про посадових осіб емітента.

7. Інформаці про осіб, послугами ких користуєтьс емітент.

8. Відомості про цінн папери емітента.

9. Інформаці про господарську та фінансову дільність емітента. Інформаці про зобовзанн емітента.

10. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

11. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

12. Звіт про рух грошових коштів (за прмим методом)

13. Звіт про власний капітал

14. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

15. Звіт про стан обєкта нерухомості