Учетная запись

Субсидии

Річна інформація емітента ЦП за 2016р

1. Титульний аркуш.PDF

2. Зміст.PDF

3. Основні відомості про емітента.PDF

4. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.PDF

5. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.PDF

6. Інформація про засновників та (або) учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).PDF

7. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.PDF

8. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.PDF

9. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.PDF

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.PDF

11. Інформація про випуски акцій.PDF

12. Опис бізнесу.PDF

13. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю).PDF

14. Інформація щодо вартості чистих активів емітента.PDF

15. Інформація про зобов`язання емітента.PDF

16. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.PDF

17. Інформація про собівартість реалізованої продукції.PDF

18. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду.PDF

19. Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів.PDF

20. Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління.PDF

21. Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління.PDF

22. Баланс (Звіт про фінансовий стан).PDF

23. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).PDF

24. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).PDF

25. Звіт про власний капітал.PDF

26. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.PDF

27. Текст аудиторського висновку (звіту).PDF