Учетная запись

 

 

Шановний акціонер ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»!

Повідомляємо про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ», код за ЄДРПОУ 05471158, місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29 (далі - Товариство), які відбудуться 25 березня 2015 року о 10.00 за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 1 (актова зала). Реєстрація учасників Загальних зборів з 9.00 до 9.50 у день та за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.   

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2014 році та його затвердження.

5. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії, Виконавчого органу Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

9. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2015 рік.

12. Затвердження значних правочинів, вчинених в 2014 році.

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Правління Товариства.

14. Обрання члена Правління Товариства, уповноваження Голови правління на підписання договору з членом Правління.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — станом на 19.03.2015 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 3 (кабінет начальника юридичного відділу). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний бухгалтер Нєганова Вероніка Олександрівна.  Довідки за телефоном 048-738-62-51.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

331784

289421

Основні засоби

87466

92158

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1456

1783

Сумарна дебіторська заборгованість

85664

99033

Грошові кошти та їх еквіваленти

15086

8465

Нерозподілений прибуток

(273043)

(202885)

Власний капітал

(229126)

(158844)

Статутний капітал

43525

43525

Довгострокові зобов'язання

26648

26955

Поточні зобов'язання

534262

421310

Чистий прибуток (збиток)

(70282)

(51247)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

174101600

174101600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

394

456

Голова Правління Товариства Астапов Є.А.