Учетная запись

Субсидии

Проміжна інформація емітента ЦП за 2 кв. 2020р

1. Титульний аркуш

2. Зміст.PDF


3. Основні відомості емітента.PDF


4. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.PDF


5. Інформація про посадових осіб емітента.PDF


6. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента.PDF


7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.PDF


8. Інформація про собівартість реалізованої продукції.PDF


9. Інформація про випуски акцій емітента.PDF


10. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2020р.PDF


11. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 6 міс. 2020р.PDF


12. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 6 міс. 2020р.PDF


13. Звіт про власний капітал за 6 міс. 2020р..PDF


14. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ.PDF


15. Проміжний звіт керівництва.PDF


16. Твердження щодо проміжної інформації.PDF